CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI ĐỢT CHÀO BÁN THÊM

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Ngày 04/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã nhận được quyết định số 802/QĐ-UBCK ngày 28/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 29/11/2022.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

On November 4, 2022, the Board of Directors of Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company received the decision No. 802/QD-UBCK dated October 28, 2022 of the State Securities Commission on approval of the extension. The expiry date of the Certificate of Registration for the Public Offering of additional shares to the end of November 29, 2022.

See details here.

Tin Liên Quan