Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước

Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và giải trình xem tại đây

Chi tiết Báo cáo tài chính riêng bán niên xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, would like to announce the semi-annual financial statements of 2023 and explain the case that Profit after CIT in the reviewed semi-annual financial statements of 2023 of the Company has differences by more than 10% compared to the same period last year.

Details of the semi-annual’s consolidated financial statements and explanation see here

Details of the semi-annual’s separate financial statements see here.

Tin Liên Quan