BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất của công ty tại link đính kèm.

- BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây.
- BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây.

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in 2021 at the attached link.

Best regards!

 - Consolidated financial statements 2022 see here.

 - Separate financial statements 2022 see here.

Explanations see here.

Tin Liên Quan