CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/ Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of the stock issuance to pay dividends 2022.

See details here.

Tin Liên Quan