Nghị quyết HĐQT vv uỷ quyền cho CT HĐQT đại diện thực hiện giao dịch dưới 35% tổng tài sản

Kính gửi cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 01/2024/DTD/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 về việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện thực hiện các giao dịch mua, bán, vay, cho vay và Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản theo BCTC gần nhất của Công ty.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 01/2024/DTD/NQ-HĐQT dated 12/01/2024 on authorizing the Chairman of the Board of Directors to represent and carry out selling, borrowing, lending and Contracts, transactions with a value of less than 35% of total assets according to the Company’s most recent financial statements.

See details here

Tin Liên Quan