NGUYỄN KHẮC DỤ – THÀNH VIÊN BKS – ĐÃ BÁN 4.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 267.808 CP (tỷ lệ 0,62%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/08/2023.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Khac Du
– Current position at listed company: Member of the Board of Supervisors
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 271,808 shares (ratio of 0.63%)
– Number of shares registered to sell: 4,000 shares
– Number of shares sold: 4,000 shares
– Number of shares held after trading: 267,808 shares (ratio of 0.62%)
– Start date of trading: 10/08/2023
– Closing date of the transaction: 11/08/2023.

Tin Liên Quan