Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên BKS – Đăng ký bán 4.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Dụ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.808 CP (tỷ lệ 0,63%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/09/2023.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Khac Du
– Current position at listed company: Member of the Board of Supervisors
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 271,808 shares (ratio of0,63%)
– Number of shares registered to sell: 4,000 shares
– Purpose of trading: decrease in ownership rate
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 10/08/2023
– Expected closing date of the transaction: 08/09/2023.

Tin Liên Quan