Thông tin công bố

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP

By : 22/11/2019
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

By : 20/11/2019
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đã mua 300.000 cổ phiếu

By : 17/10/2019
Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đã mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 CP (tỷ lệ 26,85%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

By : 27/09/2019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  The results of issuing shares under the employee selection program.More details please download here.         ...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng

By : 25/09/2019
CBTT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced: Thanh Dat Development Investment and Trading LTD will be converted to The Joint Stock Company and raised charted capital...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

By : 16/09/2019
CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  the information for The Issuance of shares under the employee selection program. More details please download here.       ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

By : 12/09/2019
Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 CP (tỷ lệ 27,27%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

By : 23/08/2019
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional listed shares More details please download here.     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

By : 19/08/2019
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares. More details please download here.         ...Đọc Thêm

Xem thêm