NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.542.300 CP (tỷ lệ 5,02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Thanh Tam
– Current position at listed company: Member of the board of Directors
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1.542.300 shares (ratio 5,02%)
– Number of shares registered to buy: 250.000 shares
– Purpose of transaction: Increase ownership rate
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 26/05/2022
– Expected closing date of the transaction: 24/06/2022.

Tin Liên Quan