Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, cụ thể:

I. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người nội bộ:

  1. Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây
  2. Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây
  3. Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây
  4. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng xem tại đây
  5. Ông Nguyễn Quang Trí – Phó tổng giám đốc, vui lòng xem tại đây
  6. Ông Nguyễn Khắc Dụ – Thành viên Ban kiểm soát, vui lòng xem tại đây

 

II. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu DTD của người có liên quan của người nội bộ:

  1. Ông Nguyễn Quang Anh – Vui lòng xem tại đây
  2. Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Vui lòng xem tại đây
  3. Bà Trần Huyền Trang – Vui lòng xem tại đây

Trân trọng./.

Announcement about trading shares of Insiders and Related Persons of Insiders for several additional offering of shares:

I. Notice of insider trading right to buy shares of DTD:

Mr. Nguyen Huy Cuong – Chairman of the Board of Directors, please see here
Mr. Tran Viet Duc – General Director, Member of the Board of Directors, please see here
Mr. Nguyen Huu Thuyet – Member of the Board of Directors, please see here
Ms. Nguyen Thanh Tam – Member of the Board of Directors, please see here
Mr. Nguyen Quang Tri – Deputy General Director, please see here
Mr. Nguyen Khac Du – Member of the Supervisory Board, please see here

II. Notice of trading right to buy DTD shares of related persons of insiders:

Mr. Nguyen Quang Anh – Please see here
Ms. Nguyen Thi Kim Chung – Please see here
Ba Tran Huyen Trang – Please see  here

Tin Liên Quan