Thông tin công bố

NGUYỄN MẠNH TUYỂN – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG – ĐĂNG KÝ MUA 170.000 CP

By : 16/07/2019
NGUYỄN MẠNH TUYỂN – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG – ĐĂNG KÝ MUA 170.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Tuyển – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 605.000 CP (tỷ lệ 2,75%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 170.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/07/2019 –...Đọc Thêm

Xem thêm

TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 80.000 CP

By : 11/07/2019
TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 80.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.000 CP (tỷ lệ 0,55%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

By : 04/07/2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the result of issuing shares to increase share capital from equity More details please download here       ...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

By : 01/07/2019
THÔNG BÁO THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thông tin kí kết hợp đồng kiểm toán Chi tiết vui lòng xem tại đây   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced information for signing an audit contact More details please download here.       ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 550.000 CP

By : 26/06/2019
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 550.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 550.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 CP (tỷ lệ 27,27%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 29/05/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN

By : 11/06/2019
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the day when the shareholder list is fixed to establish the Shareholder Register. That shareholder list will be used to issue the bonus stock. More details please download...Đọc Thêm

Xem thêm

ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 550.000 CP

By : 28/05/2019
ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 550.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2019 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 450.000 CP

By : 24/05/2019
ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 450.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 22,73%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 450.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2019 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

By : 22/04/2019
Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

Dear Quý cổ đông/nhà đầu tư Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua ngày 20/04/2019. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng công bố Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Hà. Quý cổ đông/nhà đầu tư vui lòng xem tại đây.   [English version] Dear our Shareholders/Investors According to the Resolution of the annual meeting of shareholders 2019 dated April 20, 2019, Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm