THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2020

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo lịch chốt quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2020 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021

Ngày thanh toán: 12/08/2021

Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/143054

Dear Shareholders/Investors

To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the schedule of closing the right to pay the remaining dividends in 2020 as follows:

Dividend payout ratio: 3%.

Mode of payment: in cash.

Last registration date: 14/07/2021

Payment date: 12/08/2021

See details here: https://www.vsd.vn/en/ad/143054

 

Tin Liên Quan