NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 50.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Chung
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.206.991 CP (tỷ lệ 3,93%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Trí
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.256.991 CP (tỷ lệ 4,09%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt được giá yêu cầu
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2021.

English version:

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Thi Kim Chung
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,206,991 shares (ratio 3.93%)
– Name of the affiliated person at the listed company: Nguyen Quang Tri
– Current position of the affiliated person  in a listed organization: Deputy General Director
– Relationship of the individual performing the transaction with the affiliated person: Siblings
– Number of shares affiliated person is holding: 1,512,877 shares (ratio of 4.92%)
– Number of shares registered to buy: 500,000 shares
– Number of shares bought: 50,000 shares
– Number of shares held after trading: 1,256,991 shares (ratio 4.09%)
– Reason for not trading all registered shares: The asking price has not been reached
– Trading start date: October 13, 2021
– Closing date of transaction: 11/11/2021.

Tin Liên Quan