BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 riêng và hợp nhất , Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Báo cái tài chính kiểm toán riêng năm 2020 kèm và giải trình xem tại đây.
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 kèm giải trình xem tại đây.

Tin Liên Quan