Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán)

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2018. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, phát hành ngày 10/04/2019.

Link download: Báo cáo riêng / Báo cáo hợp nhất

[English version]

Dear our Shareholders/ investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separate financial statements and consolidated financial statements for the year 2018. The financial statements have been audited by PKF Vietnam Auditing Company Limited, issued on April 10, 2019.

Link download: Separate   / Consolidated

Tin Liên Quan