Báo cáo thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo thường niên của Công ty trong năm 2018.

Năm 2018 chứng kiến kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội của Công ty.

Về mặt quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Chi tiết về báo cáo, Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tại đây

Mọi thông tin thêm vui lòng liên hệ Phòng quan hệ cổ đông (hotline: 08.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com)

[English version]

Dear Our shareholders/investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to inform our shareholders and investors the annual report of Thanh Dat in 2018.

In last year, we witnessed an increase in revenue and profit.

In governance corporation, BOD finished all of the requirements in law and company chartered.

Detail of the report, please download here.

For further information, please contact our Investor Relation Department (hotline: +84.8.2742.3136 email: quanhecodong.dtd@gmail.com)

 

Tin Liên Quan