Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo thường niên của Công ty trong năm 2020.

Về mặt quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Chi tiết về báo cáo, Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tại đây

[English version]

Dear Our shareholders/investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to inform our shareholders and investors the annual report of Thanh Dat in 2020.

Detail of the report, please download here.

Tin Liên Quan