CBTT NQ HĐQT số 72/2023/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 72/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 và hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/06/2023.

Chi tiết xem tại đây

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the issuance of Resolution No. 72/2023/NQ-HĐQT dated August 16, 2023 on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends. pay dividends in 2022 and cancel the effect of Board of Directors Resolution No. 57/2023/NQ-HĐQT dated June 9, 2023.

See details here.

Tin Liên Quan