CBTT NQ HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu tỷ lệ 5 1

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việcxử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about handling odd shares and unsold shares in the public offering of additional shares.

Please see details here

Tin Liên Quan