CBTT về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sang công ty cổ phần theo hình thức tăng vốn từ 25.000.000.000 đồng sang 65.000.000.000 đồng.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced: Thanh Dat Development Investment and Trading LTD will be converted to The Joint Stock Company and raised charted capital from VND 25,000,000,000 to VND 65,000,000,000 at the same time.

More details please download here.

 

Tin Liên Quan