Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Chi tiết Báo cáo tài chính bán niên xem tại đây

Chi tiết Giải trình Báo cáo tài chính xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, would like to announce the semi-annual financial statements of 2021 and explain the case that Profit after CIT in the reviewed semi-annual financial statements of 2021 of the Company has difference by more than 10% compared to the same period last year.

Details of the semi-annual financial report can be found here

Details of the Financial Statements can be found here

Tin Liên Quan