Công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

Chi tiết về Điều lệ mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the change of the Charter due to the issuance of shares to increase share capital from equity.

Details of the Resolution invite Shareholders/Investors to see here

Details of the Charter invite shareholders/investors to see here

 

 

Tin Liên Quan