Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

Dear Quý cổ đông/nhà đầu tư

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua ngày 20/04/2019.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng công bố Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Hà.

Quý cổ đông/nhà đầu tư vui lòng xem tại đây.

 

[English version]

Dear our Shareholders/Investors

According to the Resolution of the annual meeting of shareholders 2019 dated April 20, 2019, Thanh Dat Investment Development JSC is honest to disclose CV of new supervisor member: Pham Van Ha.

Please download here for details

Tin Liên Quan