Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động  sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Chi tiết xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce to change the number of voting shares and the results of issuing shares under the employee selection program.

More details please download here.

Tin Liên Quan