CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình về trường hợp số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC riêng và hợp nhất quý IV đã công bố so với BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán Công ty có chênh lệch quá 5% và LNST của BCTC kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ thay đổi quá 10%.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development JSC would like to disclosure the explanation about the significant change of figure and business activities results (over 5%) between the separate and consolidated financial statements of the fourth quarter announced and the separate and consolidated financial statements of 2019 audited; and about the significant change (over 10%) of after-tax profit between financial statement of 2019 and 2018.

More details please download here.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan