Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Kinhtedothi – Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn I với quy mô diện tích 371 ha (tăng thêm 162 ha) và khu công nghiệp Đồng Văn II với quy mô diện tích 339 ha (tăng thêm 18 ha).
Mở rộng khu công nghiệp Châu Sơn thêm 42,5 ha và sáp nhập cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý (164,5 ha) thành khu công nghiệp Châu Sơn với quy mô diện tích 377 ha; điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Liêm Phong và sáp nhập cụm công nghiệp Kiện Khê 1 (150 ha) và đổi tên thành khu công nghiệp Thanh Liêm với quy mô diện tích 293 ha.
Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Đồng Văn III với quy mô diện tích từ 300 ha lên thành 523 ha và điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Liêm Cần – Thanh Bình và đổi tên thành khu công nghiệp Thái Hà với quy mô diện tích 200 ha.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam cho phù hợp theo quy định của pháp luật.
Đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết; thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và thành lập khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.
UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường của chủ đầu tư, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đảm bảo phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.
Nguồn: http://kinhtedothi.vn/dieu-chinh-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep-tinh-ha-nam-284658.html

Tin Liên Quan