Đính chính Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023.

Nghị quyết HĐQT này sẽ thay thế cho ghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023.

Chi tiết xem tại đây

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the correction of BOD Resolution No. 57/2023/NQ-HĐQT dated June 9, 2023.

This BOD Resolution will replace the BOD Resolution No. 57/2023/NQ-HĐQT dated June 9, 2023.

See details here.

Tin Liên Quan