Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 so với Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 có chênh lệch quá 10%.

Chi tiết xem tại đây.

Tin Liên Quan