Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 đạt 28,5 tỷ đồng tăng hơn 43% so với năm 2017. Thành tựu này có được chủ yếu nhờ việc doanh thu trong năm của công ty cao vượt hơn 100 tỷ so với năm trước đó. Yếu tố chính đóng góp cho doanh thu tăng mạnh đến từ 02 hoạt động: Doanh thu từ khu nhà ở Khê Lôi 53 tỷ và doanh thu từ xây lắp tăng 60 tỷ đồng.

Link download tại đây.

[English version]

Dear our shareholders/investors

Thanh Dat Investment Development JSC would like to disclosure the explanation about the significant change (over 10%) of after-tax profit between financial statement of 2017 and 2018.

Consolidated after-tax profit  in 2018 reached 28.5 billion VND, an increase of 43% compared to 2017. This achievement was mainly due to the company’s higher revenue by exceeding 100 billion VND in this year than last year. The main factors contributing to revenue increased sharply from 02 activities: Revenue from Khe Loi housing area was 53 billion and revenue from construction increased by 60 billion VND.

Link download here

Tin Liên Quan