DỰ ÁN BT HÒA MẠC

Giới thiệu chung

Dự án BT Hòa Mạc là dự án xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (Km0+00 đến Km2+560,41) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống phù hợp với chủ trương, lộ trình xây dựng phát triển đô thị Duy Tiên theo quy hoạch.

Sau khi kết thúc dự án BT Hòa Mạc, các chủ đầu tư sẽ được chuyển giao cho dự án Khu nhà ở chợ Lương và dự án khu Nhà ở đô thị Văn Xá để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quy mô

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (Km0+00 đến Km2+560,41)

+ Quy mô công trình: Đường liên khu vực, vận tốc thiết kế V>= 80km/h. Tổng chiều dài tuyến: L=2.560,41m.

+ Quy mô mặt cách ngang: Đoạn 1 (Km0+00:Km0+966,45), chiều rộng Bnền = 25,5m. Đoạn 2 (Km 0+966,45:Km 2+560,41), chiều rộng Bnền = 28m

Giá trị tổng vốn đầu tư: 145.178.507.000 đồng

Chủ đầu tư

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt và Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Overview

BT is a road construction project from Hoa Mac junction to DH05 road (Km0 + 00 to Km2 + 560,41) in the form of public-private partnership (PPP), construction contracts – transfer (BT). The Project will gradually complete the transport infrastructure network, create favorable conditions for socio-economic development and develope residential areas, industrial parks and traditional craft villages in accordance with the guidelines and roadmap for the development of Duy Tien urban area.

After finishing BT Hoa Mac project, “Luong market” housing project and Van Xa urban housing project will be transferred to invest into business activities.

Scale

The road construction project from Hoa Mac T-junction to DH05 road (Km0 + 00 to Km2 + 560,41)

+ Scale of project: Inter-regional road, design speed V> = 80km / h. Total length: L = 2,560,41m.

+ Scale of horizontal surface area: Area 1 (Km0 + 00: Km0 + 966.45), Total width = 25.5m. Area 2 (Km 0 + 966.45: Km 2 + 560.41), total width = 28m

Total investment capital value: 145,178,507,000 VND

Owner

Joint Venture of Thanh Dat Development and Investment Joint Stock Company and South Hanoi Housing and Urban Development Corporation

Một số hình ảnh của dự án BT Hòa Mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan