Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Sáng ngày 19/04/2021, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:

 • Thời gian: 08h30 đến 12h45 ngày 19/04/2020.
 • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày 24/3/2020

Nội dung:

 •  Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ trong năm 2020 và kế hoạch 2021.
 •  Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020 và kế hoạch 2021.
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.
 • Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020.
 • Thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 • Thông qua Uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 • Thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Thông qua sửa đổi và thông qua điều lệ mớ.i
 • Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 • Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 • Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 • Thông qua Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.

[Translation]

Resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders and official documents
Dear shareholders/investors
On the morning of May 28, 2020, The Company’s Annual General Meeting took place at the head office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province. The company would like to send to shareholders and investors the results of the Annual General Meeting below:
Time: 08:30 to 11:50 on May 28, 2020.
Location: Head Office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Participants: All shareholders of the DTD who are on the shareholder list at the end of March 27, 2020

Details see here
Content:

 • Approval of the BOD and BOM’s report on operation, manufacture in 2020 and plan 2021.
 • Approval of the Supervisory Board’s Report on controlling activities, and the 2020 plan 2021.
 • Approve the audited Financial Statements of 2020 of the Company.
 • Approve the plan of using profits and setting up funds for the fiscal year 2020.
 • Approved remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2020, plan for 2021.
 • Approve the authorization of the Board of Directors to select the auditing firm in 2021.
 • Approved Share to increase equity from equity sources.
 • Approving the plan of issuing bonus shares to employees under the selected program for employees.
 • Approve the plan of offering shares to existing shareholders.
 • Adoption of amendment and approval of the new charter i
 • Approved to issue internal regulations on corporate governance.
 • Approved to issue the Operation Regulations of the Board of Directors.
 • Approved to promulgate the Regulation on operation of the Supervisory Board.
 • Approve Authorization for the Board of Directors.

 

 

 

Tin Liên Quan