Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Sáng ngày 22/04/2022, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:

 • Thời gian: 08h30 đến 12h00 ngày 22/04/2022.
 • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày 21/3/2022

Nội dung:

 • Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGĐ về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kể
  hoạch năm 2022;
 • Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
 • Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
 • Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 • Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động;
 • Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động;
 • Thông qua Phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
 • Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty do HĐQT thực hiện theo ủy quyền trong năm 2021;
 • Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 • Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 • Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 • Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan;
 • Thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến các đợt phát hành theo NQ ĐHĐCĐ 2021

[Translation]

Resolution of 2022 Annual General Meeting of Shareholders and official documents
Dear shareholders/investors
On the morning of April 22, 2022, The Company’s Annual General Meeting took place at the head office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province. The company would like to send to shareholders and investors the results of the Annual General Meeting below:
Time: 08:30 to 12:00 on April 22, 2022.
Location: Head Office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Participants: All shareholders of the DTD who are on the shareholder list at the end of March 21, 2022

Details see here
Content:

 • Approving the Report of the Board of Directors, the Board of Directors on the situation of operation and production in 2021 and the plan for 2022;
 • Approving the report on control activities in 2021 and the plan in 2022;
 • Approving the audited financial statements for the year 2021 of the Company;
 • Approving the profit distribution plan in 2021;
 • Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2021 and the remuneration plan in 2022;
 • Approving the authorization of the Board of Directors to select an audit unit for the financial statements of 2022;
 • Approving the plan to issue shares to pay dividends;
 • Approving the plan to issue bonus shares to employees under the employee selection program;
 • Approving the plan to issue shares at preferential prices for employees under the employee selection program;
 • Approving the plan to issue more shares to the public for existing shareholders;
 • Approving the content of changing business lines of the Company by the Board of Directors as authorized in 2021;
 • Approving the election of additional members of the Board of Directors for the 2020-2025 term;
 • Approving the dismissal of members of the Supervisory Board for the 2020-2025 term;
 • Approving the election of additional members of the Supervisory Board for the 2020 – 2025 term;
 • Through signing economic contracts, transactions with related parties;
 • Approving the issues authorized for the Board of Directors related to the issuance according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2021

Tin Liên Quan