Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Sáng ngày 28/05/2020, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:

  • Thời gian: 08h30 đến 11h50 ngày 28/05/2020.
  • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  • Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán
  • Nội dung:
    • + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ trong năm 2019 và kế hoạch 2020.
    • + Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2019 kế hoạch 2020 và thẩm tra báo cáo tài chính 2019.
    • + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
    • + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 ;
    • + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
    • + Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    • + Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
    • + Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động.
    • + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
    • + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mốt số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
    • + Thông qua bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
    • + Thông qua bầu BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Chi tiết tài liệu vui lòng download tại đây

[Translation]

Resolution of 2020 Annual General Meeting of Shareholders and official documents
Dear shareholders / investors
In the morning of May 28, 2020, The Company’s Annual General Meeting took place at the head office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province. The company would like to send to shareholders and investors the results of the Annual General Meeting below:
Time: 08:30 to 11:50 on May 28, 2020.
Location: Head Office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Participants: All shareholders of the DTD who are on the shareholder list at the end of March 27, 2020
Content:
• Approval of the BOD and BOM’s report on operation, manufacture in 2019 and 2020;
• Approval of the Supervisory Board’s Report on controlling activities, and the 2020 plan;
• Approval of 2019 audited financial statement of the Company;
• Approval of the 2019 profit sharing plan;
• Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2019 and remuneration plan for 2020;
• Approval of Authorization of the Board of Directors to select the auditing unit for the 2020 Financial Statements
• Approval of the plan to issue shares to increase equity from equity;
• Approval of the plan of issuing bonus shares to employees according to the selection program for employees;

• Approval of the internal regulation for governance;
• Approval of the authorization for the Board of Directors;

• Approval of the election of members of the BOD for 2020 – 2025;
• Approval of the election of members of the Supervisory Board for 2020 – 2025;

Please download the document related to the Annual General Meeting here download

Tin Liên Quan