Nghị quyết HĐQT số 112 về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 112/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors No. 112/2022/NQ-HĐQT on approving the adjustment of the last registration date to exercise the right to buy shares for the issuance. issue shares to pay dividends and offer additional shares to the public at the ratio 5:1.

See details here

Tin Liên Quan