Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư,

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Hôm nay, ngày 3/6/2020, Hội đồng quản trị mới đã họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty. Theo đó, ông Nguyễn Huy Cương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ngày hôm nay, các thành viên trong Ban kiểm soát đã họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Nguyễn Quang Anh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi tiết về Nghị quyết HĐQT, Biên bản họp BKS, quý cổ đông xem tại đây!

[Translation]

Dear Shareholders / Investors,

The Board of Directors of Thanh Dat Investment Development JSC  for the term of 2020-2025 was elected in the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. Today, June 3th, 2020, the new Board of Directors had met to elect the Chairman of the company. Accordingly, Mr. Nguyen Huy Cuong continues to hold the position of Chairman of the Board of Directors for the term 2020-2025.

The Supervisory Board of Thanh Dat Investment Development JSC for the term of 2020-2025 was elected in the Annual General Meeting of Shareholders 2020. Today, the members of the Supervisory Board had met to elect the Head of the Supervisory Board for the new term. Accordingly, Mr. Nguyen Quang Anh continues to hold the position of Head of Supervisory Board for the term 2020-2025.

Details please download here!

Tin Liên Quan