Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi bổ sung thông tin Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng liên quan đến xử lý phần lẻ cổ phần và số cổ phần chưa chào bán hết.

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on amending and supplementing information The prospectus of additional shares offering to the public related to handling of odd shares and the number of shares that have not been sold out.

Please see details here.

Tin Liên Quan