NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi Quý cổ đông/ Các nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 146/2022/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 về việc thay đổi vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung do đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 146/2022/NQ-HĐQT dated 23/11/2022 on the change of charter capital; change of business registration, approval of additional depository records and additional listing due to the additional public offering of shares at the rate of 5:1.

See details here

Tin Liên Quan