Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Ngày 17/07/2021 Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết xem tại đây

Dear Shareholders/Investors,

On July 17, 2021, the Board of Directors held a meeting to elect Mr. Nguyen Quang Tri to hold the position of Deputy General Director.

See details

 

Tin Liên Quan