NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.877 CP (tỷ lệ 3,95%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/10/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/11/2021.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Quang Tri
– Current position at listed company: Deputy General Director
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,212,877 shares (ratio 3.95%)
– Number of shares registered to buy: 300,000 shares
– Purpose of transaction: Increase ownership rate
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 28/10/2021
– Expected closing date of the transaction: 26/11/2021.

Tin Liên Quan