NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Chung
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.206.991 CP (tỷ lệ 3,93%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Trí
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.212.877 CP (tỷ lệ 3,95%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/11/2021.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Thi Kim Chung
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,206,991 shares (ratio 3.93%)
– Name of the affiliated person at the listed company: Nguyen Quang Tri
– Current position of the affiliated person in a listed organization: Deputy General Director
– Relationship of the individual performing the transaction with affiliated person: Siblings
– Number of shares affiliated is holding: 1,212,877 shares (ratio 3.95%)
– Number of shares registered to buy: 500,000 shares
– Purpose of transaction: Increase ownership rate
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 13/10/2021
– Expected closing date of the transaction: 11/11/2021.

Tin Liên Quan