NQ HĐQT số 100 vv Xử lý phần lẻ cổ phần và Số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán 5 1 và Đính chính BCB

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Xử lý phần lẻ cổ phần và Số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Đính chính nội dung Bản Cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Investors/Shareholders,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on the handling of odd shares and the number of shares that have not been sold out in the public offering of shares and Correction content of the prospectus for the offering of additional shares to the public.

See details here.

 

Tin Liên Quan