Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – Đã mua 540.000 cp

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.460.000 cp (tỷ lệ 20,27%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 540.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 540.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 cp (tỷ lệ 22,73%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 25/12/2018
  • Ngày kết thúc giao dịch: 24/01/2019.                                                                                                                                                                                                                                          Nguồn: HNX

Tin Liên Quan