Quyết định số 1233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) – tỉnh Hà Nam

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam (do DTD sở hữu 65% quyền biểu quyết) đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn III) – tỉnh Hà Nam với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Nhà đầu tư:CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam.
 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tàng KCN hỗ trợ Đồng Văn III – tỉnh Hà Nam.
 3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III – tỉnh Hà Nam.
 4. Quy mô Dự án: 168,41 ha.
 5. Vốn đầu tư của Dự án: 1.272.026.287.000 đồng trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 200.000.000 đồng và vốn huy động là 1.072.026.287.000 đồng
 6. Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.
 7. Địa điểm thực hiện Dự án: thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced  the information about: Dong Van III Industrial Zone Infrastructure Development Investment Joint Stock Company in Ha Nam province (DTD owns 65% voting rights) has received the Decision on Investment policy of construction investment project and infrastructure business supporting industry Dong Van III  (stage III) – Ha Nam province with the following principal contents:

 1. Investor: Dong Van III Industrial Zone Infrastructure Development Investment Joint Stock Company in Ha Nam province.
 2. Project’s name: Infrastructure construction and business investment in Dong Van III Supporting Industrial Park – Ha Nam province.
 3. Project’s objective: Investment in construction and commercial operation of infrastructure of Dong Van III supportive industrial park – Ha Nam province.
 4. Project scale: 168.41 ha.
 5. Investment capital of the Project: 1,272,026,287,000 VND of which, the equity of the Investor is 200,000,000 VND and the debt capital is 1,072,026,287,000 VND.
 6. Project implementation time: 50 years from the date of issuing investment policy decision.
 7. Location for implementing the Project: Dong Van town, Tien Noi and Hoang Dong communes, Duy Tien district, Ha Nam province.

More details please download here.

 

 

 

 

Tin Liên Quan