THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH DO CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the public offering of shares at the ratio of 5:1

See details here

Tin Liên Quan