Thông báo Chấp thuận niêm yết bổ sung của SGD Chứng khoán Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Chấp thuận Niêm yết bổ sung của SGD Chứng khoán Hà Nội

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The acception of Hanoi Stock Exchange about additional listing.

More details please download here.

 

 

 

Tin Liên Quan