Thông báo số 116 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Thông báo số 116/2022/TB-PH về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021.

Thông báo này thay thế thông báo số 93/2022/TB-PH ngày 19/08/2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce No. 116/2022/TB-PH on the issuance of shares to pay dividend 2021

This announcement replaces Notice No. 93/2022/TB-PH dated August 19, 2022.

See details here

Tin Liên Quan