Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Kính gửi các Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành do đã thực hiện xong đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021.

Chi tiết cụ thể tại đây.

Trân trọng./.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding voting shares due to the completion of the issuance of shares to pay dividends in 2021.

See details here.

Best regards./.

Tin Liên Quan