Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi quý các quý cổ đông và nhà đầu tư!

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền tại đây.
Thông báo chốt xem tại đây.

Tin Liên Quan