XÂY DỰNG CƠ BẢN

Lĩnh vực xây dựng cơ bản

Là đơn vị có truyền thống lâu năm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Công ty đã và đang dần trở thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Hà Nam về lĩnh vực này. Doanh thu từ hoạt động xây lắp và xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 70% tổng doanh thu của Công ty. Đặc biệt, với đội ngũ cán bộ công nhân viên dày dạn kinh nghiệm và cơ cấu tổ chức quản lý khoa học, Công ty có thế mạnh là triển khai nhanh mạnh các công việc một cách đồng bộ và nhất quán để từ đó mang lại thành công cho các dự án như hiện nay.

Kể từ năm 2014, khi thị trường bất động sản hồi phục trở lại, tỉnh Hà Nam đã trở thành miền đất hứa với những dự án kể cả những dự án trọng điểm quốc gia. Sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng thuận của cán bộm nhân dân tỉnh đã khiến số lượng dự án xây dựng tại tỉnh tăng lên một cách nhanh chóng. Tiêu biểu là các dự án lớn như Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV; Khu tổ hợp dịch vụ Y tế chất lượng cao; Các khu đô thị; Trường học, bệnh viện… đã khiến thị trường của Công ty được mở rộng hơn bao giờ hết. Điều này được chứng tỏ bằng việc tăng lợi nhuận và doanh thu liên tục tăng trong giai đoạn 2015 – 2020.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty trong giai đoạn 2015-2020. Có thể thấy sự tăng trưởng nhẹ của doanh thu thuần từ lĩnh vực này từ mức 192,5 tỷ đồng cho năm 2015 lên mức 240,4 tỷ đồng cho năm 2020, tăng trưởng 24,9%. Lợi nhuận từ hoạt động xây dựng cơ bản cũng tăng trưởng theo doanh thu từ 15,3 tỷ đồng năm 2015 lên 54,1 tỷ đồng năm 2020, tăng hơn 250%. Việc tăng đáng kể lợi nhuận trong giai đoạn này là do Công ty đã quản lý chặt chẽ vấn đề chi tiêu và tiến độ công việc nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên liệu giá rẻ trên thị trường để đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động.

[English version]

Basic construction field

Being a unit with a long tradition in the field of basic construction, the company has gradually become the leading enterprise of Ha Nam province in this field. Revenue from construction and infrastructure construction accounts for about 70% of the total revenue of the Company. In particular, with the experienced organizational structure of scientific management staff, Company has the strength to quickly deploy the work in an asynchronous and consistent way to bring success for current projects.

Since 2014, when the real estate market has recovered, Ha Nam has become a promising land with many national key projects. The close attention of the provincial leaders has made the number of construction projects in the province increase rapidly. Especially some large projects such as Dong Van Industrial Park I, II, III and IV; High-quality medical service complex; Urban areas; Schools and hospitals … have made the Company’s market expanded more than ever. This is evidenced by the continuous increase in profits and revenue in the period of 2015-2020 of the Company.

The basic construction field brings stable revenue and profit to the Company in the period 2015-2020. We can see a slight growth of net revenue from this sector from VND 192.5 billion for 2015 to VND 240.4 billion for 2020, an increase of 24.9%. Profit from capital construction also increased with revenue from 15.3 billion VND in 2015 to 54.1 billion VND in 2020, an increase of more than 250%. The significant increase in profits during this period was due to the Company strictly managing the spending and work progress to reduce production costs, and actively seeking cheap materials in the market in order to achieve maximum performance.

Tin Liên Quan