Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vinh dự lọt vào top 30 Cuộc thi bình chọn công ty niêm yết VLCA 2020 (Viet Nam Listed Company Awards)

Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vinh dự lọt vào top 30 Cuộc thi bình chọn công ty niêm yết VLCA 2020 (Viet Nam Listed Company Awards)

Cuộc thi bình chọn công ty niêm yết trải qua 13 mùa sau 4 tháng thực hiện công việc chọn lọc, đánh giá cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020: tiêu chí bình chọn ngành càng cao theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực của khu vực, mặt bằng chất lượng các báo cáo và kết quả đánh giá chung các doanh nghiệp cho thấy mức độ đáp ứng các nguyên tắc quản trị công ty. Với những tiêu chí như vậy Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vinh dự lọt vào top 30 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm Small Cap.

Thành Đạt Hà Nam là một doanh nghiệp xây dựng với hơn 20 năm kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà Nam với các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 3, Bệnh viện Bạch Mai – Việt Đức, Trường chuyên Biên Hòa, Đại học Công nghiệp HN – CS Hà Nam … ngoài ra Công ty còn đầu tư trên các lĩnh vực: Nhà máy nước, Trạm trộn beton, Khách sạn Thành Đạt Đồng Văn, Khu tổ hợp khách sạn – TMDV Bến xe. Với mục tiêu phát triển bền vững thì từ khi niêm yết năm 2017 đến nay công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc quản trị và minh bạch bên cạnh đó trong hoạt động quản trị Công ty đang tạo ra sự hài hoà về mặt lợi ích, ở đó các nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Về mặt công bố thông tin thì Công ty đã và đang công bố thông tin minh bạch, chủ động và kịp thời; website IR hữu ích và dễ sử dụng; Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu thập được thông tin về doanh nghiệp từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Số liệu tài chính và các tài liệu cổ đông đáng tin cậy và có giá trị tham khảo tốt cho các quyết định đầu tư.

Để xuất hiện trong danh sách chung khảo những BCTN tốt nhất, công ty đã rất nỗ lực với hy vọng với những nỗ lực của công ty cho sự minh bạch, chuẩn mực, chuyên nghiệp sẽ cung cấp thông tin tốt nhất cho nhà đầu tư và cho các cổ đông và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Hnx.vn

The competition for listing listed companies has gone through 13 seasons after 4 months of implementing the selection, evaluating the 2020 Listing Companies poll: the higher the industry voting criteria in the direction of approaching regional standards. Reported areas, ground quality reports and overall corporate assessment showed the extent to which corporate governance principles were met. With such criteria, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is honored to be in the top 30 companies with the best annual reports – Small Cap group.
Thanh Dat Ha Nam is a construction enterprise with more than 20 years of experience in Ha Nam province with key projects: Dong Van 3 Industrial Park, Bach Mai Hospital – Viet Duc, Bien Hoa Professional School, Dai Industrial school HN – Ha Nam CS … in addition the company also invests in the fields of water plants, concrete mixing plant
, Dong Van Thanh Dat Hotel, Complex of Hotel – Trading and Service Bus Station. With the goal of sustainable development, since its listing in 2017 up to now, the company has always complied with the principles of governance and transparency. In addition, in corporate governance, the company is creating a harmony of interests. there, investors and shareholders can control the company’s operations to bring about the highest efficiency. In terms of information disclosure, the Company has been disclosing transparent, proactive and timely information; IR website is useful and easy to use; Investors can easily gather information about a business from the mass media. Reliable financial data and shareholder documents and good reference value for investment decisions.

To appear in the final list of the best financial statements, the company has made great efforts in the hope that with the company’s efforts for transparency, standards, professionalism will provide the best information for investors. and for shareholders and towards the sustainable development goals of the Company in the future.

More detail please click here

Source: Hnx.vn

Tin Liên Quan